آموزش‌های مجازی مرکز ۲

تعداد بازدید:۱۲۴۷۶

نام کتاب

تاریخ اولین جلسه

نام مدرس

ساعت کلاس

روزهای کلاس

لینک ورود به کلاس

TEEN 3/B

26/01/1399

خانم همتیان

16:30-17:30

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

TEEN 2/B

26/01/1399

آقای اسدی

16:30-17:30

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr50

TEEN 2/A

26/01/1399

خانم همتیان

18:15-19:15

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

TEEN 1/A

26/01/1399

آقای اسدی

18:15-19:15

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr50

TEEN 1/B

26/01/1399

آقای نعمتی

18:15-19:15

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

TEEN 2/B

01/02/1399

آقای حیدری

14:40-15:40

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

TEEN1/B

01/02/1399

آقای کیانی

14:40-15:40

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr50

TEEN4/B

01/02/1399

آقای اسدی

14:40-15:40

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr52

TEEN3/B

01/02/1399

خانم گودرزی

14:40-15:40

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

TEEN 3/A

01/02/1399

آقای کیانی

16:30-17:30

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

TEEN4/A

01/02/1399

خانم گودرزی

16:30-17:30

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr52

TEEN2/A

01/02/1399

آقای حیدری

16:30-17:30

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

TEEN1/A

01/02/1399

آقای اسدی

16:30-17:30

دوشنبه و پنج شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr50

SUMMIT2/B

26/01/1399

آقای حیدری

14:40-15:40

یکشنبه و سه شنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

CAE1

شروع شده

آقای ایزدی

14:40-15:40

یکشنبه و سه شنبه

ADOBE CONNECT

FC1

شروع شده

آقای ایزدی

16:30-17:30

یکشنبه و سه شنبه

ADOBE CONNECT

CAE3

شروع شده

آقای ایزدی

18:20-19:20

یکشنبه و سه شنبه

ADOBE CONNECT

TOP3/B

27/01/1399

آقای حیدری

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr187

SUMMIT2/A

شروع شده

آقای خوانساریان

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr188

TOP 2/A

27/01/1399

آقای ایزدی

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

ADOBE CONNECT

TOP 1/B

27/01/1399

خانم قادری

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr54

EIGHT2/A

27/01/1399

خانم گودرزی

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

TOP1/B

27/01/1399

آقای کریمیان

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr52

EIGHT1/B

27/01/1399

خانم محمدی

14:40-15:40

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

EIGHT1/A

27/01/1399

خانم محمدی

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr188

EIGHT1/B

27/01/1399

آقای کریمیان

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr187

TOP3/A

27/01/1399

آقای حیدری

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr54

TOP3/A

27/01/1399

آقای نوذری

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

TOP2/B

27/01/1399

خانم گودرزی

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr52

EIGHT2/B

27/01/1399

خانم قادری

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr50

FC2

شروع شده

آقای خوانساریان

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51

FC3

شروع شده

آقای ایزدی

16:30-17:30

شنبه و چهارشنبه

ADOBE CONNECT

EIGHT2/A

27/01/1399

خانم قادری

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr188

TOP2/A

27/01/1399

آقای کریمیان

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr187

SUMMIT1/B

27/01/1399

آقای ایزدی

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

ADOBE CONNECT

TOP 2/B

27/01/1399

آقای نوذری

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr54

TOP3/A

27/01/1399

آقای حیدری

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr53

SUMMIT1/A

شروع شده

آقای نجاتی

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr52

TOP2/A

27/01/1399

خانم گودرزی

18:20-19:20

شنبه و چهارشنبه

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr51