آموزش های مجازی مرکز شماره ۱

تعداد بازدید:۲۸۶۴

 

 

 

لیست کلاس های آنلاین مرکز شماره 1

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

لینک

تاریخ جلسه اول

ساعت شروع کلاس

روز تشکیل کلاس

کلاس

نام استاد

ردیف

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr190

1.26

15

یک شنبه، سه شنبه

Eight1A

عباس نوذری

1

1.30

17:15

شنبه، دوشنبه

Top2B

الهام امیری

2

1.30

18:30

شنبه، دوشنبه

teen2B

الهام امیری

3

1.30

19:45

شنبه، دوشنبه

Teen4B

الهام امیری

4

1.27

16

شنبه، چهارشنبه

Teen4A

الهام امیری

5

1.26

14

یک شنبه، سه شنبه

Top1B

علی کریمیان

6

1.26

12:45

یک شنبه، سه شنبه

Eight1B

علی کریمیان

7

1.26

16

یک شنبه، سه شنبه

Eight2A

علی کریمیان

8

1.27

15

شنبه، چهارشنبه

teen1B

فاطمه امینی

9

1.27

18:15

یک شنبه، سه شنبه

SUM1A

زهرا گودرزی

10

1.27

17

یک شنبه، سه شنبه

SUM2A

زهرا گودرزی

11

1.27

19:30

یک شنبه، سه شنبه

SUM2B

زهرا گودرزی

12

1.28

16

شنبه، چهارشنبه

teen2A

یعقوب اسدی

13

               

اینستا : Jchb1_shahrekord

تلگرام : Jchb_1