دپارتمان گروه فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۱۱۸۳

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

مهندسی برق

کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC)

تخصصی

40

50

90

500,000

2

علوم پایه کاربردی

تجزیه و تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار Maple

تخصصی

15

15

30

300,000

3

نقش نانوفناوری در علوم و صنایع

تخصصی

16

0

16

200,000

4

کاربرد نانوفناوری در صنعت ساختمان و معماری

تخصصی

25

0

25

250,000

5

اصول طراحی و شبیه سازی با نرم افزار حرفه ای Pipe Flow Expert

تخصصی

12

18

30

420,000

6

PIPING ANALYSIS

تخصصی

27

8

35

430,000

7

مهندسی مکانیک

مدل سازی واحدهای فرآیندی با نرم افزار PDMS

تخصصی

10

30

40

430,000

8

آموزش نرم افزار ABAQUS

تخصصی

0

40

40

360,000

9

آموزش نرم افزار CATIA سطح 1

تخصصی

0

40

40

300,000

10

آموزش نرم افزار CATIA سطح 2

تخصصی

0

50

50

380,000

11

دوره مقدماتی آموزش نرم افزارهای SAP2000, ETABS9, SAFE8

تخصصی

-

100

100

600,000

12

دوره پیشرفته آموزش نرم افزارهای SAP2000, ETABS9, SAFE8

تخصصی

-

50

50

400,000

13

آموزش نرم افزارهای SAFE12 , ETABS2013

تخصصی

-

30

30

270,000

14

مهندسی عمران

متره ، برآورد و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از نرم افزار MILAN

تخصصی

25

20

45

350,000

15

آموزش نرم افزار ANSYS

تخصصی

30

30

60

420,000

16

آموزش نرم افزار راه سازی AutoCAD Civil 3D

تخصصی

20

30

50

380,000

17

3D max & Vray در طراحی سه بعدی و اختصاص مصالح (مقدماتی و پیشرفته)
(تخصصی 50 ساعت) (22 ساعت نظری - 28 ساعت عملی)

تخصصی

22

28

50

380,000

18

نظام آراستگی محیط(5s)

تخصصی

16

0

16

250,000

19

 ISO9001-2008 آشنایی با استاندارد

تخصصی

19

0

19

300,000

20

 MICROSOFT PROJECT

تخصصی

15

15

30

280,000

21

PRIMAVERA

تخصصی

12

18

30

290,000