دپارتمان گروه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۰۶۱

ردیف

عنوان دوره

عمومی / تخصصی

نظری

عملی

مدت دوره

شهریه تومان

1

علوم پایه کاربردی

ARC GIS (مقدماتی )

تخصصی

8

22

30

300,000

2

ARC GIS (پیشرفته )

تخصصی

8

22

30

325,000

3

Arc View (مقدماتی)

تخصصی

4

26

30

300,000

4

Arc View (پیشرفته)

تخصصی

15

25

40

400,000

5

مهندسی صنایع

آموزش کشت داشت وبرداشت گیاهان دارویی

تخصصی

15

15

30

190,000

6

گیاهان دارویی ،خواص وعصاره گیری

تخصصی

15

15

30

190,000

7

پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

تخصصی

24

22

46

220,000

 

کشت زعفران

تخصصی

12

12

24

150,000