نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه

۰۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۴۸ ۱۴

نشست خبری سیروس رضایی- رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری با اصحاب رسانه