معرفی معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۲۳۹

سرپرست معاونت پشتیبانی: کیانوش ظفریان

تلفن تماس :  33380652 - 038 داخلی 19 

 

نیروی انسانی هر سازمان قلب آن سازمان میباشد

با عنایت به تاثیر بسزا و ارزنده منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمان، معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری با هدف «پشتیبانی همه جانبه از کل واحد» در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های سازکار وبرنامه ریزی تأمین نیروی انسانی،جذب ، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد واحد، ایجاد رفاه و فرایند بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط بهبود و ارتقاء سطح زندگی کارکنان جهاددانشگاهی و رعایت بهداشت روانی در بین اعضای خدوم واحد را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

این معاونت از دو اداره امور اداری و عمومی و اداره امور مالی تشکیل شده و مدیران و کارشناسان منابع انسانی، امور مالی، و حقوقی و امور قراردادها در معاونت پشتیبانی مشغول یه خدمت رسانی و پشتیبانی از دیگر حوزه های فعال این نهاد انقلابی می باشند.