اداره امور مالی

تعداد بازدید:۲۰۸۰

مدیر اداره: فرهاد امامی

تلفن تماس 33384547 – 33380652 داخلی 24

شرح وظایف اداره امور مالی :

1-اعمال نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت طبق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات ذیربط.
2- انجام امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها برطبق مقررات و تایید صحت و سلامت آنها.
3- تهیه صورتها وگزارشات مالی طبق مقررات و دستورالعملهای مربوط جهت ارسال به مراجع ذیربط.
4- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی وهمچنین نگهداری حساب اموال عمومی و نظارت بر اموال مذکور.
5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالکیت دارائیها ،مسکوکات واوراق بهادار در حوزه مسئولیت .
6-واگذاری تنخواه پرداخت با تایید رئیس واحد یا مقام مجاز از طریق وی به مامورینی که به موجب آیین نامه های مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت  در واریز به موقع آن .
7 -پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص تامین اعتبار ،تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی .
8- انجام سایر پرداختهای جاری پس از تطبیق باقوانین و مقررات بر اساس دستور العملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آن ،
9- نظارت بر وصول و ایصال درآمد ها و مطالبات واحد محل خدمت و نیز مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی .
10- اقدام در خصوص ارسال اسناد هزینه واریز تنخواه گردان حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد .
11- تهیه و ارسال گزارش موارد اعمال شده ماده 155آئین نامه مالی و معاملاتی به اداره کل امور مالی دفتر مرکزی .
12- رسیدگی و اعلام موارد نقصان حاصل در ابواب جمعی ماموریتی که مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق در حکم وجه یا اوراق در حکم وجه نقد و اموال می باشد .
13- انجام سایر وظایف امور محوله بر طبق قوانین ، مقررات و دستور العملهای مربوط.
14- نظارت برتهیه لیست حقوق دستمزد،لیست بیمه ، لیست امور مالیاتی و ......