ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۳۶۸۹

 

پست های مصوب

ریاست :

 •   رئیس جهاددانشگاهی واحد

 

اداره حوزه ریاست و روابط عمومی:

 • مدیر اداره حوزه ریاست و روابط عمومی
 • کارشناس روابط عمومی
 • متصدی امور دفتری و تایپ
 • کارشناس برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

 

اداره حراست:

 • مدیر اداره حراست
 • متصدی اطلاعات و نگهبانی ( برونسپاری)
 • متصدی اطلاعات و نگهبانی ( برونسپاری)
 • متصدی اطلاعات و نگهبانی ( برونسپاری)

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان شعبه استان چهارمحال و بختیاری:

 • مدیر شعبه ستفا
 • کارشناس تجاری سازی فناوری
 • کارشناس هدایت و مشاوره شغلی

 

معاونت پژوهشی :

 • معاون پژوهشی
 • کارشناس پیگیری طرح ها

 

اداره برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشی:

 • مدیر اداره برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشی
 • کارشناس برنامه ریزی و توسعه پژوهشی
 • کارشناس امور پژوهشی
 • کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی پژوهشی

مرکز خدمات تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات :

 •  مدیر مرکز خدمات تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس فناوری اطلاعات

 

مرکز خدمات تخصصی گردشگری:

 • مدیر مرکز خدمات تخصصی گردشگری
 • کارشناس بازاریابی
 • کارشناس برنامه ریزی گردشگری

 

معاونت آموزشی :

 • معاون آموزشی
 • کارشناس اجرایی و پشتیبانی مراکز آموزشی

 

اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش:

 • مدیر اداره برنامه ریزی، نظارت و توسعه آموزش
 • کارشناس امور آموزشی
 • کارشناس نیازسنجی آموزشی

 

اداره اجرایی و هماهنگی:

 • مدیر اداره اجرایی و هماهنگی
 • کارشناس اجرایی و پشتیبانی مراکز آموزشی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 1
 • کارشناس گروه زبان های خارجی
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2
 • کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه بروجن:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه بروجن
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه فارسان:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه فارسان
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت سامان:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت سامان
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه لردگان:

 • مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شعبه لردگان
 • کمک کارشناس امور آموزشی
 • کمک کارشناس امور اجرایی

 

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شعبه شهرکرد :

 • رئیس مرکز
 • متصدی امور دفتری و تایپ
 • مدیر امور آموزشی و پژوهشی
 • کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
 • کارشناس امور ثبت نام، مشمولین و دانش آموختگان
 • کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی
 • حسابدار

 

معاونت فرهنگی :

 • معاون فرهنگی
 • کارشناس رسانه و خبر

 

اداره فرهنگی و اجتماعی:

 • مدیر اداره فرهنگی و اجتماعی
 • کارشناس اجرایی فرهنگی
 • کارشناس امور قرآنی
 • کارشناس فعالیت های داوطلبانه

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان شعبه چهارمحال و بختیاری:

 • مدیر اجرایی شعبه
 • کارشناس پرسشگری و داده پردازی

 

معاونت پشتیبانی :

 • معاون پشتیبانی
 • کارشناس فناوری اطلاعات
 • کارشناس بودجه، تشکیلات و روشها
 • کارشناس حقوقی و امور قراردادها

 

اداره امور اداری و عمومی:

 • مدیر امور اداری و عمومی
 • کارشناس امور اداری
 • کمک کارشناس دبیرخانه
 • متصدی تاسیسات (برونسپاری)
 • متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)
 • متصدی خدمات عمومی (برونسپاری)

 

اداره امور مالی:

 • مدیر اداره امور مالی
 • کارشناس امور مالی
 • حسابدار
 • کارپرداز
 • جمعدار اموال