اداره امور اداری و عمومی

تعداد بازدید:۲۴۴۸

مدیر اداره: مرتضی محمودی

تلفن تماس:  03833380652 داخلی 20

 

شرح وظایف کلی امور اداری و عمومی:

  • صدور احکام حقوقی
  • کارگزینی و رفاه و بیمه ای
  • خدمات اداری
  • آموزش ضمن خدمت کارکنان
  • انجام فرایند جذب، ارتقاء ، تبدیل وضعیت و اعمال مدارک تحصیلی اعضاء