گزارش صدا و سیمای مرکز جهانبین با مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان جهاد دانشگاهی

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱