آموزش های مجازی مرکز سامان

تعداد بازدید:۱۱۱۱

 

 

 

 

برنامه برگزاری کلاس های آنلاین مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت 

شهرستان سامان

 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

لینک

تاریخ جلسه اول

ساعت شروع کلاس

روز تشکیل کلاس

کلاس

نام استاد

ردیف

 

https://www.skyroom.online/ch/acecr/acecr186

 

18

یکشنبه ،چهارشنبه

Top2A

الهام رحمانی

1

 

18:30

شنبه، سه شنبه

Top3A

الهام رحمانی

2

 

15

سه شنبه، پنج شنبه

Teen3A

الهام امیری

3

 

شنبه15-پنج شنبه 8

شنبه، پنج شنبه

Top2B

عبدالرضا یزدانی

4

 

 

9

پنج شنبه

تکنسین داروخانه

زینب نظریان

5