برنامه آزمون‌های مجازی مرکز آموزش شماره ۲ شهرکرد

تعداد بازدید:۳۱۵۶

ردیف

نام کلاس

تاریخ آزمون

نام مدرس

روز آزمون

ساعت آزمون

لینک آزمون

1

Teen 2 Teen  3/A

99/04/02

مسعود کیانی

دوشنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/kiani.ma22/azmoon

2

Teen 2 Teen 1/B

99/04/02

مسعود کیانی

دوشنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/kiani.ma22/azmoon

3

Teen 2 Teen  4/B

99/04/02

یعقوب اسدی .

دوشنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/asaditranslator1/azmoonjahad

4

Teen 2 Teen 1/A

99/04/02

یعقوب اسدی .

دوشنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/asaditranslator1/azmoonjahad

5

Teen 2 Teen 2/B

99/04/01

یعقوب اسدی .

یکشنبه   

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/asaditranslator1/azmoonjahad

6

Teen 2 Teen 1/A

99/04/01

یعقوب اسدی .

یکشنبه   

18:20-20:00

https://www.skyroom.online/ch/asaditranslator1/azmoonjahad

7

Teen 2 Teen 3/B

99/04/01

الهام همتیان

یکشنبه   

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/u13642442/azmoon

8

Teen 2 Teen 2/A

99/04/01

الهام همتیان

یکشنبه   

18:20-20:00

https://www.skyroom.online/ch/u13642442/azmoon

9

Teen 2 Teen 1/B

99/04/01

سبحان نعمتی

یکشنبه   

18:20-20:00


https://www.skyroom.online/ch/karimijahad/kariminemati

10

EIGHT  2/A

99/03/31

سمیه قادری دهکردی

شنبه 

18:20-20:00

http://skyroom.online/ch/u09133801384/azmoon

11

EIGHT  2/B

99/03/31

سمیه قادری دهکردی

شنبه 

16:30- 18:15

http://skyroom.online/ch/u09133801384/azmoon

12

Top Notch 1/B

99/03/31

سمیه قادری دهکردی

شنبه 

14:40- 16:30

http://skyroom.online/ch/u09133801384/azmoon

13

Top Notch  3/B

99/03/31

امین حیدری سورشجانی

شنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

14

Top Notch  3/A

99/03/31

امین حیدری سورشجانی

شنبه 

18:20-20:00

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

15

Top Notch  3/A

(دانشگاه دولتی)

99/03/31

امین حیدری سورشجانی

شنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

16

Summit 2/B

99/04/01

امین حیدری

یکشنبه 

13:00- 15:45

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

17

Teen 2 Teen  2/B

99/04/02

امین حیدری

دوشنبه

14:40-16:30

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

18

Teen 2 Teen  2/A

99/04/02

امین حیدری

دوشنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/amin777/heidari

19

EIGHT  1/B

99/03/31

علی  کریمیان .

شنبه 

16:30- 18:15


https://www.skyroom.online/ch/karimijahad/kariminemati

20

Top Notch 1/B

99/03/31

علی  کریمیان .

شنبه 

14:40- 16:30


https://www.skyroom.online/ch/karimijahad/kariminemati

21

Top Notch  2/A

99/03/31

علی  کریمیان .

شنبه 

18:20-20:00


https://www.skyroom.online/ch/karimijahad/kariminemati

22

Top Notch 2/B

99/03/31

عباس نوذری .

شنبه 

18:20-20:00

http://www.skyroom.online/ch/abasnozari/jahad2

23

Top Notch 3/A

99/03/31

عباس نوذری .

شنبه 

16:30- 18:15

http://www.skyroom.online/ch/abasnozari/jahad2

24

EIGHT  1/B

99/03/31

سیده ریحانه محمدی

شنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/amini9271/azmoon

25

EIGHT 1/A

99/03/31

سیده ریحانه محمدی

شنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/amini9271/azmoon

26

EIGHT  2/A

99/03/31

زهرا گودرزی .

شنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/zahra.goudarzi2020/azmoon

27

Top Notch 2/B

99/03/31

زهرا گودرزی .

شنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/zahra.goudarzi2020/azmoon

28

Top Notch 2/A

99/03/31

زهرا گودرزی .

شنبه

18:20-20:00

https://www.skyroom.online/ch/zahra.goudarzi2020/azmoon

29

Teen 2 Teen  4/A

99/04/02

زهرا گودرزی

دوشنبه 

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/zahra.goudarzi2020/azmoon

30

Teen 2 Teen  3/B

99/04/02

زهرا گودرزی

دوشنبه 

14:40- 16:30

https://www.skyroom.online/ch/zahra.goudarzi2020/azmoon

31

CAE1

99/04/01

رضا ایزدی

یکشنبه

14:40-16:30

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

32

FC1

99/04/01

رضا ایزدی

یکشنبه

16:30- 18:15

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

33

CAE3

99/04/01

رضا ایزدی

یکشنبه

18:20-20:00

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

34

summit 2/A

99/03/31

محمد علی خوانساریان

شنبه

14:40-16:30

https://www.skyroom.online/ch/mkhansarian1/oral-exam

35

top 2A

99/03/31

رضا ایزدی

شنبه

14:40-16:30

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

36

FC3

99/03/31

رضا ایزدی

شنبه

16:30- 18:15

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

37

FC2

99/03/31

محمد علی خوانساریان

شنبه

16:30- 18:15

https://www.skyroom.online/ch/mkhansarian1/oral-exam

38

summit 1B

99/03/31

رضا ایزدی

شنبه

18:20-20:00

http://www.skyroom.online/ch/izadi123/azmoon

39

summit 1A

99/03/31

سلمان نجاتی

شنبه

18:20-20:00

https://www.skyroom.online/ch/mkhansarian1/nejati