تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی

۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۲ ۹

در آستانه 16 مرداد چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، رئیس و اعضای جهاددانشگاهی استان با شهدا تجدید میثاق کردند.

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی
تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با شهدا به مناسبت چهل و سومین سالروز تشکیل جهاددانشگاهی