بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۲ ۱۷

دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد ظهر روز سه شنبه 28 شهریور ماه با سفر به شهرکرد با رئیس و اعضای جهاددانشگاهی استان دیدار و از بخش های مختلف واحد بازدید کرد.

بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری
بازدید معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی از جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری