کارکنان دولت

تعداد بازدید:۳۷۸۹

ردیف

 

 عنوان دوره

عمومی / تخصصی

1

دوره های قراردادی کارکنان دولت

دوره های تخصصی شرکت گاز

تخصصی

2

دوره های تخصصی توزیع نیروی برق

تخصصی

3

دوره های تخصصی بنیاد مسکن

تخصصی

4

دوره های تخصصی نهاد کتابخانه های عمومی

تخصصی

5

دوره های تخصصی اداره کل راهداری و حمل و نقل

تخصصی

6

دوره های تخصصی اداره کل اوقاف

تخصصی

7

دوره های تخصصی شرکت مخابرات

تخصصی

8

دوره های تخصصی نیروی انتظامی

تخصصی

9

دوره های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی

تخصصی

10

دوره های تخصصی سپاه

عمومی

11

دوره های تخصصی دانشگاه فرهنگیان

تخصصی

12

دوره های تخصصی تامین اجتماعی

تخصصی

13

دوره های تخصصی بانک تجارت

تخصصی

14

دوره های تخصصی شرکت سیمان

تخصصی

و ده ها شرکت و دستگاه اجرایی دیگر

 

جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از تجارب آموزشی خود و در ادامه فعالیت های سالهای متمادی، به عنوان مرکز تایید صلاحیت شده و مجاز به آموزش کارکنان دولت و همچنین اخذ تاییدیه فعالیت آموزشی در خور کارکنان دولت را از سازمان برنامه و بودجه استان (سازمان مدیریت و برنام ریزی سابق) کسب نموده است.

دوره  های آموزشی اعم از توجیهی بدو خدمت، دوره های شغلی دوره های عمومی (فرهنگی و اجتماعی، توانمندی های عمومی، فناوری اطلاعات) دوره های آموزشی مدیران (مدیران عملیاتی و مدیران حرفه ای) را بر اساس نیاز آموزشی دستگاه های اجرایی استان تنظیم و اجرا نمایید.