معرفی ریاست

تعداد بازدید:۶۴۷۲

چهل سال جهاد، چهل سال گمنامی در خدمت...

 

 http://jdyazd.ac.ir/images/mcmi/fa/page/editor/2019/1564302253-user-icon-png-transparent-24.png  سیروس رضایی

 http://jdyazd.ac.ir/images/mcmi/fa/page/editor/2019/1564307773-user-icon-png-transparent-24.png رئیس واحد

 1564307784-a5efdde79c.png  جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

 http://jdyazd.ac.ir/images/mcmi/fa/page/editor/2019/1564302275-2-512.png

   شهرکرد، میرآباد شرقی، میدان جهاددانشگاهی، طبقه سوم http://jdyazd.ac.ir/images/mcmi/fa/page/editor/2019/1564302294-67872.png 

       03833380312            http://jdyazd.ac.ir/images/mcmi/fa/page/editor/2019/1564309107-dgg.png