برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

تعداد بازدید:۳۳۰۳

کارشناس برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی: مرتضی محمودی

 

اهم وظایف این قسمت : قسمت برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی بعنوان بازوی اجرایی برنامه های بلند مدت در واحد با عناوین برنامه 3 ساله و5 ساله و در خصوص نحوه برنامه ریزی در حوزه های مختلف واحد و معاونت ها و همکاری در خصوص تدوین برنامه عملیاتی و ارزیابی درون واحدی بر اساس اهداف و عملکرد هر حوزه بعهده کارشناس برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی واحد میباشد. این قسمت وظیفه هماهنگی و بررسی اهداف و برنامه های عملیاتی هر معاونت را تا رسیدن به حصول نتیجه دارد.در حال حاضر برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری از سال1396 لغایت 1400 تدوین و تهیه شده و بر اساس برنامه مذکور اهداف واحد در هر معاونت مورد بررسی و پایش قرار میگرد.