تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

دیدار رئیس جهاد دانشگاهی و اعضای دبیرخانه مشاغل خانگی چهارمحال وبختیاری با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

دیدار رئیس جهاد دانشگاهی و اعضای دبیرخانه مشاغل خانگی چهارمحال وبختیاری با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

در راستای اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، رییس جهاد دانشگاهی و اعضای دبیرخانه طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی استان با مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان دیدار کردند.

ادامه مطلب