تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد
در راستای اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی:

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره تخصصی دوخت و تولید مصنوعات نمدی در راستای اجرای فاز دوم طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با حضور مربی و حامی طرح برگزار شد.

ادامه مطلب