فرهنگی - آرشیو

درگیر کردن رقیب با موضوع و کشف تعارضات از اهداف برگزاری مناظره است

درگیر کردن رقیب با موضوع و کشف تعارضات از اهداف برگزاری مناظره است

مناظره پژوهشگر و مدرس دانشگاه شهرکرد با تاکید بر اینکه مناظره یک رویکرد دفعی نیست بلکه یک فرآیند است، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری مناظره وادار کردن رقیب به تسلیم نیست بلکه درگیر کردن او با موضوع و کشف تعارضات و تناقضات اعتقادات اوست.

ادامه مطلب